เกี่ยวกับชมรม

ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร2009
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร มีเจตนาสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้เข้ารับการอบรมให้แน่นแฟ้น กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งหวังช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติสรรพมงคลสถาพรสืบไป จึงได้จัดตั้ง "ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร" นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 
            - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
            - เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้เข้มแข็ง 
            - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
            - เพื่อบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ

 
ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
18/58 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
E-mail :
Register Domain Name จดโดเมนเนม .com โดเมนไทย ทำเว็บไซต์ขายของ ที่ BuyDomainHost.com