• แม่บ้านโปร
เกี่ยวกับชมรม

ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร2009
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร มีเจตนาสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้เข้ารับการอบรมให้แน่นแฟ้น กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งหวังช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติสรรพมงคลสถาพรสืบไป จึงได้จัดตั้ง "ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร" นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 
            - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
            - เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้เข้มแข็ง 
            - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
            - เพื่อบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ

 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย