• โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
 • ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 • ออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิดทั่วประเทศ
 • บริษัท ทีพีพี พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก ซอง แผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ บริการทั่วอาเซียน
 • ออกแบบ ซ่อม จำหน่าย หม้อน้ำ เฮดเดอร์ท่อไอเสีย รถยนต์ทุกชนิด
 • บริษัท แอบโซลูท โพลิเมอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซีลีท ทำมาจากวัตถุดิบยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคราะห์
 • ผลิตชิ้นเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม แมชชีน
 • CSK Part Supply จำหน่ายอะไหล่ปั๊มลม, Air compressor, เครื่องอัดอากาศ, air dryer , Atlas copco, แวคคั่ม, Busch, mann filter
 • บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด
 • รับออกแบบ อาคารที่พักอาศัย สร้างบ้าน ตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร จัดการและควบคุมงานก่อสร้าง
 • โรงงานผลิตถุงพลาสติก ส.แสงชัย พลาสแพ็ค
ประกาศค้าขายฟรี
 
App Accounting รับทำบัญชีครบวงจร วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

 

  บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม
วัตถุประสงค์ของการรับทำบัญชี
- จัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- จัดทำงบการเงินรวดเร็ว เรียบร้อยและทันต่อเวลาที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากสำนักงานบัญชีของเรา
- เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
- เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
- เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ
- สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
- มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
- ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

จัดทำและยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
- แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
- แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
- รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
- เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
- จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
- จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน(สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก)
- แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

รับทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี ประกอบด้วย
- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, 
สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ

รับทำและยื่นประกันสังคม ประกอบด้วย
- แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
- แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
- แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก

ขั้นตอนการทำงานนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร
เอกสารช่วงวันที่1 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

กำหนดการยื่นแบบ
- แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
- แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
***ทางสำนักงานจะเรียกเก็บค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสาร พร้อมกับแจ้งยอดภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้แก่สำนักงานบัญชี ประกอบด้วย
- รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
- เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
- เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
- เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่นๆ
- Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
- ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)
เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร
แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
แบบ ภ.พ.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
- แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
- แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
- แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
- แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
- แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
- แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
- แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

สำนักงาน เอ.พี.พี. การบัญชี (A.P.P. Accounting)
88/16 หมู่ที่ 3  หมู่บ้านสวัสดีการ์เด้นวิลล์ ตำบลปลายบาง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130
โทร.  02-9039925  แฟ็กซ์ 02-9039925
มือถือ  081-2991159,089-8978369 (คุณอภิญญา ปลื้มรัก) 081-9236895 (คุณอรพินท์  ผ่องสวน)

http://www.app-accounting.com

เขียนโดย: App Accounting | 4 ธันวาคม 2556 15:35:33
  
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
Register Domain Name จดโดเมนเนม .com โดเมนไทย ทำเว็บไซต์ขายของ ที่ BuyDomainHost.com