• โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
  • บริษัท ทีพีพี พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก  ซอง แผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ บริการทั่วอาเซียน
  • บริษัท แอบโซลูท โพลิเมอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซีลีท ทำมาจากวัตถุดิบยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคราะห์
  • โรงงานผลิตถุงพลาสติก ส.แสงชัย พลาสแพ็ค
  • หจก.กชพรพัฒนา ผลิตชริ้งค์ฟิล์ม ผลิตซีลคอถัง 20 ลิตร
สาระน่ารู้

เรื่องง่าย ๆ ในการปรับเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวใหญ่ ตัวเล็ก หรือผสมกัน

บริการฟรี มีประโยชน์สำหรับ SMEs ที่บางครั้งทำ Profile กิจการแล้ว เมื่อพิมพ์อักษรอังกฤษในเอกสาร

เรื่องง่าย ๆ ในการปรับเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวใหญ่ ตัวเล็ก หรือผสมกัน  บริการฟรี มีประโยชน์สำหรับ SMEs ที่บางครั้งทำ Profile กิจการแล้ว เมื่อพิมพ์อักษรอังกฤษ  เตรียม Text ภาษาอังกฤษของเรา แล้วไปที่นี่ https://convertcase.net/

วาง Text ของเราลงแล้ว เลือกเอาเลยว่า ต้องการให้ระบบจัดรูปแบบ Text เป็นอย่างไร เมื่อพอใจแล้ว ก็ Copy to Clipboard แล้วมา Paste ลงที่เอกสารของเราได้เลย

 

บริการของ  https://convertcase.net/  นั้นรองรับหลายภาษาดังนี้   English Português Español Français Русский Italiano Polski Deutsch Ελληνικά Türkçe Magyar Українська1. ตัวอย่าง Text แบบ UPPER CASE

MACHINE NAMES AND TYPES BY PRO EN SERV CO.,LTD.

PARTITION  WALL, ELECTRICAL, PIPING WORK,  AIR EXHAUST,  AIR CONDITION,AIR VENTIILATON SYSTEM,WRAP MACHINE  INSTALLATION,WARP MACHINE  INSTALLATION,ULTRASONIC  MOVING AND UTILITY,PRESSING MACHINE FOUNDATION AND INSTALLATION,PLATE COILING MACHINE 1.5 W, WET SCRUBBER SYSTEM,DRY CONDOMS TROLLEY,FIEED DRUM,ECONOMIC DOCK LEVELER,COMPRESSED AIR SYSTEM,PIPING  SYSTEM., COOLING ,  OVERHEAD CRANE , WATER MAIN SUPPLY,BELT CONVEYOR AND WALK WAY,DISH CART,STAINLESS CYCLONE,PRE DISH WASHING MACHINE,STEEL AND STAINLESS DUCT,STAINLESS TANK AND PARTS,VIBRATION MACHINE,BOXFEEDER,STEEL TANK,STEEL FABRICATION,MACHINE PARTS,STACK OF BOILER,MIXER TANK  REPAIRING,TUNNEL DRYER MACHINE,BELT CONVEYOR PARTS,CO COUNTER,FLOW HOPPER,DRYER CONVEYOR W 180 MM,MACHINE DOCKS LEVERS,MACHINE FOUNDATION,SPRAY DRYER,STAINLESS FILTER BOX,OVEN  MACHINE  INSTALLATION,L TYPE FURNACE MACHINE  INSTALLATION,MIXER HOIST,STAINLESS HOOD IN SAMPLING ROOM,MATERIAL SAMPLING HOOD OVERHAUL,LAMINATE WINDOWS & STAINLESS FRAME,EXHAUST FAN AND DUCT WORK,AIR PIPING FOR MACHINE,AIR CONDITION AND EXHAUST DUCT WORK SYSTEM,PIPING  SYSTEM,COMPRESS AIR SYSTEM,MACHINE UTILITY ,DOCK LEVELER,PARTITION  WALL, ELECTRICAL, PIPING WORK,  AIR  VENTILATION,AIR VENTIILATON SYSTEM PIPING  SYSTEM, COOLING ,  OVERHEAD CRANE , WATER MAIN SUPPLY,ECONOMIC DOCK LEVELER,PRESSING MACHINE FOUNDATION AND INSTALLATION,AIR EXHAUST FOR CANTEEN,TWISTED  ROPE MACHINE.

WWW.PROENSERV.COM


2. ตัวอย่าง Text แบบ lower case

machine names and types by pro en serv co.,ltd.

partition  wall, electrical, piping work,  air exhaust,  air condition,air ventiilaton system,wrap machine  installation,warp machine  installation,ultrasonic  moving and utility,pressing machine foundation and installation,plate coiling machine 1.5 w, wet scrubber system,dry condoms trolley,fieed drum,economic dock leveler,compressed air system,piping  system., cooling ,  overhead crane , water main supply,belt conveyor and walk way,dish cart,stainless cyclone,pre dish washing machine,steel and stainless duct,stainless tank and parts,vibration machine,boxfeeder,steel tank,steel fabrication,machine parts,stack of boiler,mixer tank  repairing,tunnel dryer machine,belt conveyor parts,co counter,flow hopper,dryer conveyor w 180 mm,machine docks levers,machine foundation,spray dryer,stainless filter box,oven  machine  installation,l type furnace machine  installation,mixer hoist,stainless hood in sampling room,material sampling hood overhaul,laminate windows & stainless frame,exhaust fan and duct work,air piping for machine,air condition and exhaust duct work system,piping  system,compress air system,machine utility ,dock leveler,partition  wall, electrical, piping work,  air  ventilation,air ventiilaton system piping  system, cooling ,  overhead crane , water main supply,economic dock leveler,pressing machine foundation and installation,air exhaust for canteen,twisted  rope machine.

www.proenserv.com

 

3. ตัวอย่าง Text แบบ Sentence Case

Machine names and types by pro en serv co.,ltd.

Partition  wall, electrical, piping work,  air exhaust,  air condition,air ventiilaton system,wrap machine  installation,warp machine  installation,ultrasonic  moving and utility,pressing machine foundation and installation,plate coiling machine 1.5 w, wet scrubber system,dry condoms trolley,fieed drum,economic dock leveler,compressed air system,piping  system., cooling ,  overhead crane , water main supply,belt conveyor and walk way,dish cart,stainless cyclone,pre dish washing machine,steel and stainless duct,stainless tank and parts,vibration machine,boxfeeder,steel tank,steel fabrication,machine parts,stack of boiler,mixer tank  repairing,tunnel dryer machine,belt conveyor parts,co counter,flow hopper,dryer conveyor w 180 mm,machine docks levers,machine foundation,spray dryer,stainless filter box,oven  machine  installation,l type furnace machine  installation,mixer hoist,stainless hood in sampling room,material sampling hood overhaul,laminate windows & stainless frame,exhaust fan and duct work,air piping for machine,air condition and exhaust duct work system,piping  system,compress air system,machine utility ,dock leveler,partition  wall, electrical, piping work,  air  ventilation,air ventiilaton system piping  system, cooling ,  overhead crane , water main supply,economic dock leveler,pressing machine foundation and installation,air exhaust for canteen,twisted  rope machine.

Www.Proenserv.Com

 

4. ตัวอย่าง Text แบบ Capitalized Case

Machine Names And Types By Pro En Serv Co.,ltd.

Partition  Wall, Electrical, Piping Work,  Air Exhaust,  Air Condition,air Ventiilaton System,wrap Machine  Installation,warp Machine  Installation,ultrasonic  Moving And Utility,pressing Machine Foundation And Installation,plate Coiling Machine 1.5 W, Wet Scrubber System,dry Condoms Trolley,fieed Drum,economic Dock Leveler,compressed Air System,piping  System., Cooling ,  Overhead Crane , Water Main Supply,belt Conveyor And Walk Way,dish Cart,stainless Cyclone,pre Dish Washing Machine,steel And Stainless Duct,stainless Tank And Parts,vibration Machine,boxfeeder,steel Tank,steel Fabrication,machine Parts,stack Of Boiler,mixer Tank  Repairing,tunnel Dryer Machine,belt Conveyor Parts,co Counter,flow Hopper,dryer Conveyor W 180 Mm,machine Docks Levers,machine Foundation,spray Dryer,stainless Filter Box,oven  Machine  Installation,l Type Furnace Machine  Installation,mixer Hoist,stainless Hood In Sampling Room,material Sampling Hood Overhaul,laminate Windows & Stainless Frame,exhaust Fan And Duct Work,air Piping For Machine,air Condition And Exhaust Duct Work System,piping  System,compress Air System,machine Utility ,dock Leveler,partition  Wall, Electrical, Piping Work,  Air  Ventilation,air Ventiilaton System Piping  System, Cooling ,  Overhead Crane , Water Main Supply,economic Dock Leveler,pressing Machine Foundation And Installation,air Exhaust For Canteen,twisted  Rope Machine.

Www.proenserv.com

 

5. ตัวอย่าง Text แบบ Alternating  Case

mAcHiNe nAmEs aNd tYpEs bY PrO En sErV Co.,LtD.

PaRtItIoN  wAlL, eLeCtRiCaL, pIpInG WoRk,  aIr eXhAuSt,  aIr cOnDiTiOn,aIr vEnTiIlAtOn sYsTeM,WrAp mAcHiNe  InStAlLaTiOn,wArP MaChInE  iNsTaLlAtIoN,UlTrAsOnIc  MoViNg aNd uTiLiTy,pReSsInG MaChInE FoUnDaTiOn aNd iNsTaLlAtIoN,PlAtE CoIlInG MaChInE 1.5 W, wEt sCrUbBeR SyStEm,dRy cOnDoMs tRoLlEy,fIeEd dRuM,EcOnOmIc dOcK LeVeLeR,CoMpReSsEd aIr sYsTeM,PiPiNg  SyStEm., cOoLiNg ,  OvErHeAd cRaNe , wAtEr mAiN SuPpLy,bElT CoNvEyOr aNd wAlK WaY,DiSh cArT,StAiNlEsS CyClOnE,PrE DiSh wAsHiNg mAcHiNe,sTeEl aNd sTaInLeSs dUcT,StAiNlEsS TaNk aNd pArTs,vIbRaTiOn mAcHiNe,bOxFeEdEr,sTeEl tAnK,StEeL FaBrIcAtIoN,MaChInE PaRtS,StAcK Of bOiLeR,MiXeR TaNk  RePaIrInG,TuNnEl dRyEr mAcHiNe,bElT CoNvEyOr pArTs,cO CoUnTeR,FlOw hOpPeR,DrYeR CoNvEyOr w 180 mM,MaChInE DoCkS LeVeRs,mAcHiNe fOuNdAtIoN,SpRaY DrYeR,StAiNlEsS FiLtEr bOx,oVeN  mAcHiNe  InStAlLaTiOn,l tYpE FuRnAcE MaChInE  iNsTaLlAtIoN,MiXeR HoIsT,StAiNlEsS HoOd iN SaMpLiNg rOoM,MaTeRiAl sAmPlInG HoOd oVeRhAuL,LaMiNaTe wInDoWs & sTaInLeSs fRaMe,eXhAuSt fAn aNd dUcT WoRk,aIr pIpInG FoR MaChInE,AiR CoNdItIoN AnD ExHaUsT DuCt wOrK SyStEm,pIpInG  sYsTeM,CoMpReSs aIr sYsTeM,MaChInE UtIlItY ,dOcK LeVeLeR,PaRtItIoN  wAlL, eLeCtRiCaL, pIpInG WoRk,  aIr  VeNtIlAtIoN,AiR VeNtIiLaToN SyStEm pIpInG  sYsTeM, cOoLiNg ,  OvErHeAd cRaNe , wAtEr mAiN SuPpLy,eCoNoMiC DoCk lEvElEr,pReSsInG MaChInE FoUnDaTiOn aNd iNsTaLlAtIoN,AiR ExHaUsT FoR CaNtEeN,TwIsTeD  rOpE MaChInE.

WwW.PrOeNsErV.CoM


6. ตัวอย่าง Text แบบ Title  Case

Machine Names and Types by Pro en Serv Co.,ltd.

Partition  Wall, Electrical, Piping Work,  Air Exhaust,  Air Condition,air Ventiilaton System,wrap Machine  Installation,warp Machine  Installation,ultrasonic  Moving and Utility,pressing Machine Foundation and Installation,plate Coiling Machine 1.5 W, Wet Scrubber System,dry Condoms Trolley,fieed Drum,economic Dock Leveler,compressed Air System,piping  System., Cooling ,  Overhead Crane , Water Main Supply,belt Conveyor and Walk Way,dish Cart,stainless Cyclone,pre Dish Washing Machine,steel and Stainless Duct,stainless Tank and Parts,vibration Machine,boxfeeder,steel Tank,steel Fabrication,machine Parts,stack of Boiler,mixer Tank  Repairing,tunnel Dryer Machine,belt Conveyor Parts,co Counter,flow Hopper,dryer Conveyor W 180 Mm,machine Docks Levers,machine Foundation,spray Dryer,stainless Filter Box,oven  Machine  Installation,l Type Furnace Machine  Installation,mixer Hoist,stainless Hood in Sampling Room,material Sampling Hood Overhaul,laminate Windows & Stainless Frame,exhaust Fan and Duct Work,air Piping for Machine,air Condition and Exhaust Duct Work System,piping  System,compress Air System,machine Utility ,dock Leveler,partition  Wall, Electrical, Piping Work,  Air  Ventilation,air Ventiilaton System Piping  System, Cooling ,  Overhead Crane , Water Main Supply,economic Dock Leveler,pressing Machine Foundation and Installation,air Exhaust for Canteen,twisted  Rope Machine.

Www.proenserv.com

 

7. ตัวอย่าง Text แบบ Inverse  Case

mACHINE nAMES AND tYPES BY pRO EN sERV cO.,LTD.

pARTITION  wALL, eLECTRICAL, pIPING wORK,  aIR eXHAUST,  aIR cONDITION,AIR vENTIILATON sYSTEM,WRAP mACHINE  iNSTALLATION,WARP mACHINE  iNSTALLATION,ULTRASONIC  mOVING AND uTILITY,PRESSING mACHINE fOUNDATION AND iNSTALLATION,PLATE cOILING mACHINE 1.5 w, wET sCRUBBER sYSTEM,DRY cONDOMS tROLLEY,FIEED dRUM,ECONOMIC dOCK lEVELER,COMPRESSED aIR sYSTEM,PIPING  sYSTEM., cOOLING ,  oVERHEAD cRANE , wATER mAIN sUPPLY,BELT cONVEYOR AND wALK wAY,DISH cART,STAINLESS cYCLONE,PRE dISH wASHING mACHINE,STEEL AND sTAINLESS dUCT,STAINLESS tANK AND pARTS,VIBRATION mACHINE,BOXFEEDER,STEEL tANK,STEEL fABRICATION,MACHINE pARTS,STACK OF bOILER,MIXER tANK  rEPAIRING,TUNNEL dRYER mACHINE,BELT cONVEYOR pARTS,CO cOUNTER,FLOW hOPPER,DRYER cONVEYOR w 180 mM,MACHINE dOCKS lEVERS,MACHINE fOUNDATION,SPRAY dRYER,STAINLESS fILTER bOX,OVEN  mACHINE  iNSTALLATION,L tYPE fURNACE mACHINE  iNSTALLATION,MIXER hOIST,STAINLESS hOOD IN sAMPLING rOOM,MATERIAL sAMPLING hOOD oVERHAUL,LAMINATE wINDOWS & sTAINLESS fRAME,EXHAUST fAN AND dUCT wORK,AIR pIPING FOR mACHINE,AIR cONDITION AND eXHAUST dUCT wORK sYSTEM,PIPING  sYSTEM,COMPRESS aIR sYSTEM,MACHINE uTILITY ,DOCK lEVELER,PARTITION  wALL, eLECTRICAL, pIPING wORK,  aIR  vENTILATION,AIR vENTIILATON sYSTEM pIPING  sYSTEM, cOOLING ,  oVERHEAD cRANE , wATER mAIN sUPPLY,ECONOMIC dOCK lEVELER,PRESSING mACHINE fOUNDATION AND iNSTALLATION,AIR eXHAUST FOR cANTEEN,TWISTED  rOPE mACHINE.

wWW.PROENSERV.COM


ขอบคุณ บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด ที่อนุญาตให้นำ Text Profile บริษัทมาทดสอบ

Pro En Serv Co.,Ltd.  Expertise on Designing, Producing, Machine and Equipment Installation and Cooling Plant in the industrial works and other related systems

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด ผู้นำด้านงาน ออกแบบ ผลิต สร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนในโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด  รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดทั่วประเทศ

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
89/364 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2571 2116
โทรสาร : 0 2571 2116
มือถือ : 08 1828 7898

เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2560 | อ่าน 3133
เขียนโดย เจ้าหน้าผู้ดูแลระบบ

 
 
  อ่าน สาระน่ารู้ อื่นๆ
 
   
สำหรับธุรกิจ Website กับ Facebook Fanpage จะเลือกอะไรดี
Facebook fanpage สำหรับธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ กำลังเป็นที่ินิยม และสื่อสารกันได้ง่าย
7/10/2560
เปิดอ่าน 1831
 
   
เรื่องง่าย ๆ ในการปรับเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวใหญ่ ตัวเล็ก หรือผสมกัน
บริการฟรี มีประโยชน์สำหรับ SMEs ที่บางครั้งทำ Profile กิจการแล้ว เมื่อพิมพ์อักษรอังกฤษ
18/3/2560
เปิดอ่าน 3133
 
   
Cloud Storage ระบบสำรองข้อมูลยุคใหม่ ที่ SMEs ไม่ควรพลาด
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ยุคใหม่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ที่ SMEs ควรนำมาใช้ประโยชน์
7/2/2560
เปิดอ่าน 2556
 
   
การจดชื่อโดเมน โอนโดเมน ย้ายโดเมน อย่าให้โดเมนหมดอายุ
Domain เป็นทั้งยี่ห้อ เป็นทั้งตราสินค้า เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะปล่อยให้ชื่อธุรกิจหลุดไปไม่ได้
10/11/2553
เปิดอ่าน 3762
 
   
UBUNTU อูบุนตู ระบบปฏิบัติการทดแทน Windows อีกทางเลือกของผู้ประกอบการ SMEs
2/7/2553
เปิดอ่าน 3074
 
   
RoHS คือ มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม เวลาเลือกดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
27/1/2553
เปิดอ่าน 4249
 
   
Yahoo ประกาศปิดเว็บฟรี Geocities.com ภายในปีนี้
16/5/2552
เปิดอ่าน 3989
 
   
คู่มือเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า
18/3/2552
เปิดอ่าน 3792
 
   
คู่มือเขียนแผนธุรกิจภาคผลิต
18/3/2552
เปิดอ่าน 4211
 
   
คู่มือเขียนแผนธุรกิจภาคบริการ
18/3/2552
เปิดอ่าน 3521
 
 
รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ลูกค้า โรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน โทร 0855286658
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย